Privacy Policy

Processing of personal data

Mrec Investment Management Oy (2689666-9) is a fully owned subsidiary of Mrec Group Oy specializing in investment and asset management. Mrec Group Oy (2322927-0) is an independent Finnish holding company.

We process personal information about clients, partners, tenants, and all people who appear in real estate and project materials (“Customers”) to fulfill our obligation as an advisor (“Processing”). The information we process is information which appears in correspondence, agreements and documentation such as name, e-mail address, phone number, and in some cases customer number, lease agreement number, account number, personal identification number, etc. Information regarding tenants using electronic keys may also include information about the tenant’s access to premises. Together (”Personal data”). Some information may also be retrieved from public registers.

The legal basis for the Processing is the fulfillment of contractual obligations and legitimate interest in customer relations.

Mrec Investment Management Oy processes Personal data as long as the engagement agreement is in force, or as long as contractual obligations exist. When the Processing ends, Personal data will be deleted within 12 months.

All Customers have the right to request their Personal data, the data to be corrected or deleted. The Customer may require limitation on the treatment of their Personal data, objection to a particular treatment, the right to so-called data portability and to be forgotten. In addition, the Customer has the right to file a complaint with the Data Protection Authority, which can be contacted at tietosuoja@om.fi or by phone +358 29 56 16670.

Contact details:

Katja Pettersson
+358 10 219 0570
katja.pettersson@mrec.fi
Mikonkatu 3, 2nd floor
00100 Helsinki

*****

Tietoja henkilötietojen käsittelystä

Mrec Investment Management Oy (2689666-9) on omaisuudenhoitoon erikoistunut Mrec Group Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö. Mrec Group Oy (2322927-0) on riippumaton suomalainen holdingyhtiö.

Käsittelemme henkilökohtaisia ​​tietoja asiakkaista, yhteistyökumppaneista, vuokralaisista sekä kaikista niistä henkilöistä, jotka ilmenevät kiinteistöjen ja projektien materiaaleissa (”Asiakkaat”) täyttääksemme velvoitteemme neuvonantajana (”Käsittely”). Käsittelemiämme tietoja ovat vuorovaikutuksessa, sopimuksissa sekä muussa aineistossa ilmaantuneet tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sekä joissakin tapauksissa asiakasnumero, vuokrasopimusnumero, tilinumero, henkilötunnus, tai muu vastaava. Sähköisiä avaimia käyttäviltä vuokralaisilta tiedot voivat sisältää myös tietoja vuokralaisen pääsystä tiloihin. Yhdessä (”Henkilötiedot”). Tietoja voidaan tarvittaessa täydentää julkisista rekistereistä.

Käsittelyn oikeusperusta on sopimusvelvoitteiden täyttäminen ja lainmukainen asiakassuhteiden ylläpitäminen ja luominen.

Mrec Investment Management käsittelee Henkilötietoja niin kauan kuin toimeksiantosopimus on voimassa, tai sopimuksen mukaisia velvoitteita on jäljellä. Henkilötiedot poistetaan 12 kk kuluessa Käsittelyn päättymisestä.

Asiakkailla on oikeus pyytää Henkilötietojaan, niiden tarkistamista tai poistamista. Asiakas voi vaatia Henkilötietojensa kohtelun rajoittamista, tietyn kohtelun vastustamista, oikeutta ns. tietojen siirrettävyyteen tai tulla unohdetuksi. Lisäksi Asiakkaalla on oikeus tehdä kantelu tietosuojaviranomaiselle, johon voi ottaa yhteyttä osoitteessa tietosuoja@om.fi tai puh. 029 56 16670.

Yhteystiedot:

Katja Pettersson
+358 10 219 0570
katja.pettersson@mrec.fi
Mikonkatu 3, 2 kerros
00100 Helsinki